Zadaj pytanie
1000 znaków pozostało
Dodaj pliki


Dążenie do poprawy jakości tłumaczeń i unikania omyłek jest ciągłym procesem.

W zależności od stopnia znajomości i wykorzystania języka, ćwiczy się niwelowanie różnych błędów. Na początku stara się unikać i wychwytywać te najprostsze, ortograficzne i interpunkcyjne. Na wyższym etapie umiejętności językowych natomiast ćwiczy się taki sposób władania językiem, aby zniwelować również ryzyko wystąpienia bardziej skomplikowanych i trudniejszych do uchwycenia błędów.

W niniejszym artykule zestawiono kilka błędów tłumaczy pracujących na co dzień przy aktach legislacyjnych w UE wraz z ich korektą i objaśnieniami - znalezione na stronach Komisji Europejskiej.  

Poniżej tabelki uwagi definiujące kilka ciekawych prawideł frazeologicznych. 

    

 Tekst wyjściowy  Tłumaczenie PL Tłumaczenie po korekcie Rodzaj problemu tłumaczeniowego
 Translation for meetings  Tłumaczenia w czasie spotkań Tłumaczenia na potrzeby spotkań Nieuważne przeczytanie krótkiego tekstu. Należy zwracać szczególną uwagę na przyimki w krótkich wypowiedziach
Dissemination / Information costs  Rozpowszechnianie / koszty informacji Koszty rozpowszechniania / informacji Przy wyrażeniach z ukośnikiem, w których występuje związek rządu, trzeba się upewnić, czy człon przed ukośnikiem nie należy do tego samego związku rządu. *
Directive XX/XXXX establishes the rules...  Dyrektywa XXX/XXXX ustanawia przepisy... W dyrektywie XXX/XXXX ustanowiono przepisy... Należy unikać nadawania aktom prawnym charakteru wykonawcy czynności
(tzw. personifikacji dokumentu). **
 Member States shall establish rules on...  Państwa członkowskie powinny ustanowić przepisy w sprawie... Państwa członkowskie ustanawiają przepisy
w sprawie...
LUB
w przypadkach, w których użycie czasu teraźniejszego mogłoby być zrozumiane jako stwierdzenie faktu, a nie obowiązek:
Państwa członkowskie muszą + bezokolicznik...
Właściwe zrozumienie charakteru tłumaczonego dokumentu, czyli faktu, że przepisy unijne narzucają działanie/obowiązek, a nie je zalecają/ sugerują.
 Member States shall not exceed...  Państwa członkowskie nie powinny przekroczyć... Państwa członkowskie nie mogą przekroczyć lub Państwom członkowskim nie wolno przekroczyć...  jak wyżej
 Regulation (EC) No 853/2004 applies from 1 January 2006. However, the application of a number of measures laid down therein with immediate effect from that date would have presented practical difficulties in certain cases.  Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r. Jednak stosowanie niektórych z ustanowionych nim środków ze skutkiem natychmiastowym począwszy od wspomnianej daty spowodowałoby w pewnych przypadkach trudności natury praktycznej. Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r., jednak stosowanie niektórych z ustanowionych nim środków ze skutkiem natychmiastowym począwszy od wspomnianej daty spowodowałoby w pewnych przypadkach trudności natury praktycznej.  Nie należy rozpoczynać zdania od "jednak" i "jednakże". Tego drugiego lepiej w ogóle unikać.
In addition, Decision 2007/275/EC lays down certain certification requirements regarding the composite products subject to veterinary checks. It provides that composite products containing processed meat products are to be accompanied at introduction into the Union by the relevant certificate for meat products laid down in Union legislation. Ponadto w decyzji 2007/275/WE ustanowiono określone wymogi dotyczące świadectw dołączanych do produktów złożonych podlegających kontroli weterynaryjnej.
Zgodnie z nią do wspomnianych powyżej produktów złożonych zawierających przetworzone produkty mięsne dołącza się przy ich wprowadzaniu do Unii odpowiednie świadectwo dotyczące produktów mięsnych, określone w prawodawstwie Unii.
Ponadto w decyzji 2007/275/WE ustanowiono określone wymogi dotyczące świadectw dołączanych do produktów złożonych
podlegających kontroli weterynaryjnej. Zgodnie ze wspomnianą decyzją do wspomnianych powyżej produktów złożonych zawierających przetworzone produkty mięsne dołącza się przy ich wprowadzaniu do Unii odpowiednie świadectwo dotyczące produktów mięsnych, określone w prawodawstwie Unii.
Nie jest jasne, do czego odnosi się wyrażenie "zgodnie z nią". Z punktu widzenia zasad gramatyki chodzi o „kontrolę weterynaryjną”, tymczasem autorowi tekstu chodzi o decyzję 2007/275/WE/.
 Specific conditions for transit via the Union of consignments to and from Russia should be provided for, owing to the geographical situation of Kaliningrad, which only concerns Latvia, Lithuania and Poland  Ze względu na położenie geograficzne Kaliningradu należy określić szczególne warunki tranzytu przez terytorium Unii przesyłek do i z Rosji, co dotyczy jedynie Litwy, Łotwy i Polski. Ze względu na położenie geograficzne Kaliningradu należy określić szczególne warunki tranzytu przez terytorium Unii przesyłek do Rosji i z Rosji, co dotyczy jedynie Litwy, Łotwy i Polski.  „do i z Rosji” jest konstrukcją nieelegancką.
 the scope of the project that had been clarified only by the autumn of 2006  ostateczne ustalenie zakresu projektu dopiero przed jesienią 2006 r. Ustalenie zakresu projektu (dopiero) jesienią 2006 r.  niepotrzebnie dodane słowo „ostateczne”, ew. można było użyć innego czasownika (wyjaśnienie/ określenie) oraz błędne tłumaczenie wyrażenia "only by the autumn" jako „przed jesienią”
 the Swedish authorities presented arguments showing why XXX and not the Government would bear the foreign exchange risk  władze szwedzkie przedstawiły argumenty wskazujące powody, dla których ryzyko kursowe poniesie rząd, a nie XXX Władze szwedzkie przedstawiły argumenty wskazujące powody, dla których ryzyko walutowe poniesie XXX, a nie rząd przykład drobnej pomyłki prawdopodobnie wynikającej z nieuwagi, mającej jednak bardzo duże znaczenie
 the R&D work is still ongoing, with related technical challenges  prace w zakresie B+R są nadal realizowane przy powiązanych wyzwaniach technicznych Prace w zakresie B+R nadal trwają, a towarzyszą im pojawiające się problemy techniczne dosłowne tłumaczenie „powiązanych wyzwań technicznych” powoduje, że zdanie nie jest zrozumiałe
 only where [...] is a market failure considered to exist  uznaje się, że istnieje niedoskonałość rynku wyłącznie wówczas, gdy [...] Uznaje się, że niedoskonałość rynku występuje wyłącznie wówczas, gdy [...]  niepoprawny szyk zdania polskiego, błąd powinien był zostać zauważony podczas weryfikacji po tłumaczeniu
The Commission must assess the presence and the extent of a market failure in the specific case under assessment. Komisja musi ocenić istnienie i stopień niedoskonałości rynku w określonym przypadku będącym przedmiotem oceny Komisja musi ocenić, czy w określonym przypadku będącym przedmiotem oceny występuje niedoskonałość rynku i jaki jest jej wymiar. dosłowne tłumaczenie zdania
In determining the incentive effect of the aid in changing the behaviour of the Company, the Commission questioned... Podczas ustalania efektu zachęty pomocy w odniesieniu do zmiany zachowania spółki, Komisja zakwestionowała... Ustalając, czy wywołany przez pomoc efekt zachęty miał wpływ na zmianę zachowania spółki, Komisja zakwestionowała... dosłowne tłumaczenie zdania
Competitors were nonetheless invited to comment and substantiate a possible significant impact on competition. Konkurenci zostali niemniej jednak wezwani do przedstawienia uwag i uzasadnienia możliwego znacznego wpływu na konkurencję. Niemniej jednak konkurenci zostali zaproszeni do zgłaszania uwag i uzasadnienia ewentualnego, znacznego wpływu na konkurencję. dosłowne tłumaczenie zdania
 The authorities stressed that the Company, due to delay in the expected State aid, is confronted with the most dramatic cash flow position in its history  Władze podkreśliły, że z powodu opóźniającej się oczekiwanej pomocy państwa spółka ma najgorszą sytuację pod względem przepływów pieniężnymi w swojej historii. Władze podkreśliły, że z powodu opóźniającej się oczekiwanej pomocy państwa sytuacja spółki w obszarze przepływów pieniężnych jest tak trudna jak nigdy dotąd. dosłowne tłumaczenie zdania,
dodatkowo błędna końcówka, powinna była zostać zauważona podczas weryfikacji po tłumaczeniu
 In this regard XXX submits that the Norwegian limited liability Act includes a rule to ensure that the share capital contribution is not beyond fair value.  W tym kontekście XXX wskazuje, iż norweska ustawa o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością zawiera regułę mającą zapewnić, aby wnoszony kapitał zakładowy nie przewyższał wartości godziwej. W tym kontekście XXX wskazuje, iż norweska ustawa o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością zawiera regułę, zgodnie z którą wycena wkładów wnoszonych na poczet udziałów w kapitale zakładowym nie może odbiegać od ich wartości godziwej. Kalka angielskiej konstrukcji gramatycznej, której nie można przełożyć dosłownie na język polski. Polski czasownik "zapewniać" ma inną łączliwość i należy go zastąpić innym czasownikiem lub zastosować po nim konstrukcję rzeczownikową.
In this regard the aim of increasing the efficiency of the former Production Department must be balanced against the objective to make the market more competitive. Pod tym względem należy znaleźć równowagę między celem zwiększenia efektywności dawnego Działu Produkcji a celem uczynienia rynku bardziej konkurencyjnym. Pod tym względem należy znaleźć równowagę między celem polegającym na zwiększeniu efektywności dawnego Działu Produkcji a celem polegającym na uczynieniu rynku bardziej konkurencyjnym. Kalka angielskiej konstrukcji gramatycznej (syntetycznej: the aim of...), która użyta w tym kontekście wymaga "rozpisania"
w języku polskim np.: celem, jakim jest X / celem polegającym na Y.
In particular, the last argument seems the most pertinent, considering also that a similar situation has been encountered (and with even higher differences in relation to the previous year) for the closure of the 1994-99 programming period. W szczególności ostatni argument wydaje się być najbardziej istotny, biorąc również pod uwagę, że podobna sytuacja miała miejsce (w dodatku z większymi różnicami w porównaniu z poprzednim rokiem) w przypadku zamknięcia okresu programowania 1994-1999. W szczególności ostatni argument wydaje się najbardziej istotny, biorąc również pod uwagę, że podobna sytuacja miała miejsce (w dodatku z większymi różnicami w porównaniu z poprzednim rokiem) w przypadku zamknięcia okresu programowania 1994-1999. Konstrukcja "wydaje się" + bezokolicznik jest kalką z języka angielskiego i jest niepoprawna gramatycznie.

In particular, the last argument seems the most pertinent.

For example, in the case of renewal or upgrading of a route section...

W szczególności, ostatni argument wydaje się być najbardziej istotny.

Na przykład, w przypadku odnowienia lub modernizacji odcinka linii.

W szczególności ostatni argument wydaje się najbardziej istotny.
Na przykład w przypadku odnowienia lub modernizacji odcinka linii.

Kalkowanie interpunkcji angielskiej
MS should not call into question the national rules. PC nie powinny kwestionować przepisów krajowych.

Państwa członkowskie nie powinny kwestionować przepisów krajowych.

Niepotrzebne tworzenie skrótów
za wersją ORI.
It is envisaged that the ongoing adherence to the essential requirements is overseen as part of the supervision of the RUs or IMs SMS under Directive 2004/49/EC. Bieżące przestrzeganie zgodności z wymaganiami zasadniczymi sprawdzane jest w ramach nadzoru nad SMS RU lub IM na podstawie dyrektywy 2004/49/WE.

Bieżące przestrzeganie zgodności z wymaganiami zasadniczymi sprawdzane jest w ramach nadzoru nad systemem zarządzania bezpieczeństwem przedsiębiorstwa kolejowego lub zarządcy infrastruktury na podstawie dyrektywy 2004/49/WE

Powielanie za wersją ORI skrótów,
które nie funkcjonują w języku polskim.
Ensuring high primary surpluses over the medium term would help maintaining the risks to the sustainability of public finances low. Zapewnienie wysokich nadwyżek pierwotnych w perspektywie średnioterminowej przyczyniłoby się do zmniejszenia zagrożeń dla stabilności finansów publicznych.

Do zmniejszenia zagrożeń dla stabilności finansów publicznych przyczyniłoby się osiągnięcie wysokich nadwyżek pierwotnych w perspektywie średnio-terminowej.

Kalkowanie składni ORI
(zwłaszcza szyku datum- novum).***
       

Uwagi:

* Rzeczowniki oddzielone ukośnikiem przyjęło się oznaczać jako pojęcie łączne. Z tego względu oba rzeczowniki powinny występować w tej samej relacji (określane związkiem rządu - rekcją) względem podmiotu zdania.

** Należy unikać w przekładzie typowych dla technicznej angielszczyzny personifikacji. Np. zamiast "rozdział przedstawia" piszemy "w rozdziale przedstawiono", zamiast "komputer zapyta" - "na ekranie pojawi się pytanie", zamiast "pokazany program zakłada" - "w programie założono, że", czy też zamiast "podręcznik opisuje" - "w podręczniku opisano".

*** W wielu publikacjach można napotkać omówienia tzw. problemu "datum i novum". "Datum" (łac. dane) oznacza informacje już znane, a "novum" (łac. nowe) - nieznane. Rzecz jest o tyle istotna, że w polszczyźnie szyk zdania inaczej wyraża różnicę między datum i novum niż w języku angielskim. Jest to jedna z najważniejszych przyczyn niemożności tłumaczenia słowo po słowie.

Zasada ogólna jest prosta: na końcu zdania w języku polskim znajdują się najważniejsze informacje (novum). Poprzedzają je informacje wprowadzające (datum). Przykład:

  1. Kot leży na macie.
  2. Na macie leży kot.
  3. Kot na macie leży.

W pierwszym zdaniu dowiadujemy się, że znany nam kot leży na macie (choć spodziewaliśmy się, że raczej hasa po ogródku), w drugim - iż na macie leży kot, a nie np. świnka morska, dla której kupiliśmy matę. W trzecim zdaniu dowiadujemy się, że kot na macie wcale się nie przeciąga, nie drapie za uchem, lecz tylko leży.

W języku angielskim szyk ma zupełnie inną strukturę. Ogólnie rzecz biorąc, podmiot zwykle bywa na pierwszym miejscu (ewentualnie poprzedzony okolicznikiem - najczęściej czasu). Niebagatelną rolę odgrywają również rodzajniki, sygnalizujące różnicę między datum a novum. Zdania powyższe należałoby przetłumaczyć tak:

  1. The cat is on the mat.
  2. A cat is on the mat.
  3. On the mat, there is a cat.

 

London

Warszawa * Berlin * Paris

New York

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka plików "cookies"

„Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.

Plików tych używa się dla optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Stosuje się je również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości serwisu, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Stosuje się "cookies" sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. "Cookies" sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Cookies" stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametrem zawartym w pliku „cookies” - użytkownik dysponuje możliwością jego ręcznego usunięcia. "Cookies" stosowane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.

Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron WWW domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików "cookies" lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika. Właściwe informacje o obsłudze plików "cookies" oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na stronie internetowej włącznie z zablokowaniem możliwości jej prawidłowego użytkowania.

Nie masz konta? Daj nam znac!

Zaloguj sie